Beleggingsrisico’s

Hierbij richten we ons op een essentieel aspect van beleggen: de beleggingsrisico’s. We zullen deze risico’s op een toegankelijke en heldere manier bespreken, zodat je een goed geïnformeerde keuze kunt maken voor jouw financiële toekomst.

Rendement en risico

 • In de wereld van het beleggen geldt dat elke kans op rendement en inkomen ook een bepaald risico met zich meebrengt:

  • Als je jouw geld bijvoorbeeld in een oude sok stopt, loop je het risico dat je het kwijtraakt. Daarnaast wordt het geld door de inflatie jaarlijks minder waard.
  • Zet je het geld op een spaarrekening dan ontvang je rente maar loop je ook het risico dat de rente lager is dan de inflatie.
  • Bovendien loop je risico wanneer de bank niet aan haar verplichtingen kan voldoen en het spaarsaldo inclusief nog uit te keren rente boven het door de staat gegarandeerde garantieniveau (€ 100.000 per persoon) komt (depositogarantiestelsel).
 • Zo is het ook met beleggen:

  • Als je geld belegt in aandelen dan kun je op langere termijn mooie rendementen maken, maar je loopt wel het risico dat de aandelen (tijdelijk) fors in waarde dalen of dat het bedrijf waarin je investeert failliet gaat.
  • Als je belegt in (staats)obligaties dan zijn de waarde van de obligaties en de vastgestelde rente op de obligaties weliswaar redelijk veilig, maar ook dan loop je het risico dat de obligaties door een verminderde vraag op de markt minder waard worden en je bij faillissement niet de volledige hoofdsom terugkrijgt.

Risico’s van beleggen

 • 1

  Bedrijfsrisico

  Wanneer een onderneming failliet gaat wordt het aandeel van deze onderneming nagenoeg waardeloos. De koers gaat dan terug richting nul. Bovendien staan beleggers in aandelen achter in de rij bij de schuldeisers. Achter in deze rij valt in de praktijk veelal niets meer te halen.

 • 2

  Valutarisico

  Het valutarisico is het risico dat je loopt op beleggingen in andere valuta dan de euro, bijvoorbeeld een belegging in Amerikaanse dollars. Wanneer de Amerikaanse dollar daalt ten opzichte van de euro, dan wordt deze belegging minder waard.

  Het valutarisico kan direct of indirect zijn. Direct, wanneer je rechtstreeks belegt in buitenlandse valuta. Indirect wanneer je belegt in aandelen van bedrijven die te maken hebben met buitenlandse valuta.

  Zo zijn veel beleggingen direct of indirect blootgesteld aan buitenlandse valuta. Royal Dutch Shell is bijvoorbeeld genoteerd in euro’s, maar de olie van het bedrijf wordt voor 100% in dollars verhandeld en afgerekend. Aangezien de dollar in de tijd flink op en neer beweegt en na verloop van tijd vaak weer op oude niveaus terugkomt, dekken wij het dollarrisico niet af. De hieraan verbonden kosten wegen niet op tegen het rendement. 

 • 3

  Inflatierisico

  Inflatie betekent dat de waarde van het geld achteruit gaat. Hoe hoger de inflatie hoe sneller de geldontwaarding. Aandelen zijn redelijk bestand tegen inflatie, maar obligaties niet. Liquiditeiten zijn in de praktijk ook redelijk bestand tegen inflatie omdat de rente bij een stijgende inflatie doorgaans wordt verhoogd.

 • 4

  Renterisico

  Het renterisico op obligaties werkt anders uit dan bij aandelen. Zo zal een obligatie in de regel in waarde dalen wanneer de rente stijgt. Dit risico wordt bepaald door twee factoren:

  1. De beweeglijkheid van de rente.
  2. De mate waarin de obligaties gevoelig zijn voor renteveranderingen.

  De beweeglijkheid van de rente wordt gemeten met de standaarddeviatie. De rentegevoeligheid van de obligaties wordt gemeten met de duration. Bijvoorbeeld, een obligatie heeft een duration van 5. Wanneer de rente met 1% stijgt, dan daalt de waarde van deze obligatie met 5%.

  Een stijgende rente is over het algemeen niet goed voor beleggers in aandelen. Een stijgende rente gaat vaak gepaard met een toenemende inflatieverwachting. Inflatie heeft doorgaans een drukkend effect op de winstmarges van bedrijven. Een stijgende rente en een gelijkblijvende inflatie kan beleggers weerhouden om in aandelen te gaan beleggen; sparen levert dan voldoende rendement.

 • 5

  Koersrisico

  Dit is het risico dat jouw beleggingen minder waard worden. Door omstandigheden kan de koers een onverwachte en vaak ongewilde beweging maken. Dit kan de koers negatief beïnvloeden. De oorzaak is soms moeilijk te verklaren, het zijn de grillen van de markt. De koers wordt beïnvloed door bijvoorbeeld binnen- en buitenlandse economische ontwikkelingen en politieke factoren.

  De hoogte van de koers van een aandeel is ook afhankelijk van de financiële prestaties en vooruitzichten van het bedrijf. Hoe hoger de economische prognoses, hoe hoger de groei in de resultaten van de onderneming en hoe hoger de waarde van het aandeel kan worden. Maar dit kan ook de andere kant op gaan; een verslechtering van de groeivooruitzichten kan een negatief effect hebben op de waarde van de onderneming waardoor de koers van het aandeel kan dalen.

 • 6

  Marktrisico

  Dit is het risico dat de gehele beleggingsmarkt slechter gaat presteren. Dit kan een aantal oorzaken hebben. De beleggingsmarkt is onvoorspelbaar; emoties kunnen de overhand krijgen. Daar hebben we de afgelopen jaren al veel ervaring mee opgedaan. Als beleggers optimistisch zijn, dan zullen de koersen in de regel stijgen, maar als beleggers pessimistisch zijn, dan zullen de koersen in de regel dalen. 

 • 7

  Liquiditeitsrisico

  Door een verandering in vraag en aanbod van beleggingen kan een liquiditeitsrisico ontstaan, waardoor de koersen kunnen dalen. Het risico ontstaat dan dat een positie niet tegen een redelijke prijs kan worden verkocht.

 • 8

  Waarderingsrisico

  De waarde van aandelen wordt mede bepaald door emoties op de markt en loopt niet altijd gelijk met de economische ontwikkelingen. Een voorbeeld was de internetbubbel. De waarderingen van (internet)aandelen waren toen bijzonder hoog zonder dat dit werd ondersteund door een spectaculaire economische ontwikkeling. Bubbels kunnen knappen, waardoor koersen fors onder druk komen te staan.

  Wanneer je belegt in indextrackers worden de beleggingsrisico’s kleiner omdat je spreidt over meerdere aandelen en/of obligaties. Het beleggen in indextrackers kent wel meer specifieke risico’s:

  • De afwijking van de index (de indextracker kan enigszins afwijken van de onderliggende index)
  • Tegenpartijrisico (er kunnen effecten worden uitgeleend)
  • Fiscaal risico (wanneer de aanbieder van de indextracker buiten Nederland is gevestigd, wordt het dividend niet geheel doorgegeven aan de belegger omdat buitenlandse belastingdiensten een (klein) deel van het dividend inhouden)
 • 9

  Duurzaamheidsrisico

  Een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied kan een mogelijk negatief effect veroorzaken op de waarde van je beleggingen. In z’n algemeenheid kan een duurzaamheidsrisico worden geclassificeerd onder de noemer milieu, mens en bestuur. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Klimaatverandering: hoe gaat een onderneming om met het veranderende klimaat? Past een onderneming zich aan?
  • Natuurlijke hulpbronnen: hoe gaat een onderneming om met het gebruik van bijvoorbeeld water en grondstoffen, recycling en afvalmanagement?
  • Biodiversiteit: hoe gaat een onderneming om met de natuur, vervuiling, gevaarlijke stoffen?
  • Gezondheid en veiligheid: hoe gaat een onderneming om met de gezondheid en veiligheid van haar werknemers?
  • Mensen- en arbeidsrechten: hoe gaat een onderneming om met haar personeel, haar klanten en/of leveranciers? Wat zijn de risico’s ten aanzien van het beloningsbeleid?
  • Bestuur van het land of de onderneming (governance): hoe wordt de onderneming bestuurd en hoe gaat men om met bijvoorbeeld witwaspraktijken en corruptie?
  • Product governance: hoe gaat een onderneming om met de veiligheid van producten en de privacy van de data?

Rendement en risico

In het kader van je beleggingsbeslissingen is het belangrijk je bewust te zijn van deze risico’s. Bij elke investering in je portefeuille speelt niet alleen het potentieel rendement een rol, maar ook hoe deze risico’s van invloed kunnen zijn op jouw financiële doelen. Daarom is het belangrijk om een profiel te kiezen dat aansluit bij jouw financiële situatie, doelen en risicotolerantie.

Klant worden