Beloningsbeleid

Bij Bloei vermogen hanteren we een verantwoord en transparant beloningsbeleid, in lijn met de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) en de recente aanvullingen hierop. 

Als financiële onderneming beschikt Bloei vermogen (hierna te noemen de Onderneming) over een beheerst beloningsbeleid.

Sinds 7 februari 2015 geldt de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo). Deze wet stelt dat een financiële onderneming een beheerst beloningsbeleid moet hanteren. Het doel van de Wbfo is perverse prikkels voorkomen die kunnen leiden tot ongewenste en onverantwoorde risico’s voor de (soliditeit van de) Onderneming of tot het veronachtzamen van het klantbelang. Een beheerst beloningsbeleid waarborgt dat medewerkers geen prikkels ervaren die een zorgvuldige klantbehandeling in de weg staan.

Uitgangspunten

De uitgangspunten van het beheerst beloningsbeleid van de Onderneming die helpen bij het bewust belonen van medewerkers zijn de volgende:

  1. Het bestuur stuurt uitsluitend op klantbelang. Medewerkers worden op respectvolle wijze beoordeeld.
  2. Het bestuur vertoont voorbeeldgedrag. De afstand tussen het bestuur, de partners en medewerkers is klein.
  3. De Onderneming kent geen enkele commerciële- en/of targetdruk.

Door het hanteren van bovenstaande uitgangspunten ontstaat een samenwerkingsgerichte cultuur. De Onderneming wil haar medewerkers zo lang mogelijk aan zich binden; dat past bij de langetermijndoelstellingen van de Onderneming en de dienstverlening aan haar relaties. Om dit doel te bereiken streeft de Onderneming naar een omgeving waar een marktconforme beloning (waar het gaat om geldelijke aspecten) en een bovengemiddelde waardering (waar het gaat om niet-geldende aspecten) centraal staan.

Een variabele beloning kan deel uitmaken van de marktconforme beloning van de medewerkers. Jaarlijks wordt vastgesteld of en aan welke medewerker een variabele beloning wordt toegekend. Deze toekenning wordt vastgesteld binnen het bestuur op basis van vooraf vastgelegde, objectieve en meetbare randvoorwaarden en zal niet meer dan de wettelijk vastgestelde 20% van de vaste beloning van de medewerker op jaarbasis zijn. De randvoorwaarden zijn voor meer dan 50% gebaseerd op niet-financiële criteria. Er zal nooit een relatie zijn tussen de hoogte van de variabele beloning en het aantal nieuwe relaties die door de inspanning van de medewerker klant zijn geworden van de Onderneming.

Duurzaamheidsaspecten wegen niet mee in het beloningsbeleid van de Onderneming.

Inventarisatie en evaluatie

Om uitvoering te geven aan een beheerst beloningsbeleid is een inventarisatie voorafgegaan. Daarnaast wordt het beleid jaarlijks geëvalueerd.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren, jaarlijks evalueren en tussentijds beheersen van een beheerst beloningsbeleid ligt bij het bestuur van de Onderneming.

Klant worden